कार्यविधि


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६ application/pdf View Download
2 च्याउ ग्राम स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्याविधी २०७६ application/pdf View Download
3 कृषि उपजका लागि ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग र लेब्लिङ्गमा अनुदान सहयोग कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
4 बिउ बैंक स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
5 खाद्यान्न घर स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
6 प्राङ्गारिक मल उत्पादन उपयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
7 जैविक तथा वानस्पातिक विषादी उत्पादन उपयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यिवधी, २०७६ application/pdf View Download
8 कस्टम हायरिङ्ग स्थापना तथा संचालन कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
9 आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
10 प्राङ्गरिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविध, २०७६ application/pdf View Download
11 कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ application/pdf View Download
12 कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका यूवमहरुको उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
13 स्थानिय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दी सहितको नमुना फर्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
14 प्राङ्गारिक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
15 आयमुलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
16 प्राङ्गरिक मलमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविध, २०७६ application/pdf View Download
17 प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रम कार्यविधी, २०७६ application/pdf View Download
18 कृषकसंग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालन प्रकृया, २०७६ application/pdf View Download
Yam Narayan Devkota

Yam Narayan Devkota

(Office Chief)
Kamana Adhikari

Kamana Adhikari

(Information Officer)
Anil Kumar Kanu Baniya

Anil Kumar Kanu Baniya

(Asst. Information Officer)