ऐन, कानून तथा कार्यविधिहरु


Document Archieve
S.N. Title Type View Download
1 गुठीलाई संरचनागत सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन विधि, २०७६ application/pdf View Download
Yam Narayan Devkota

Yam Narayan Devkota

(Office Chief)
Kamana Adhikari

Kamana Adhikari

(Information Officer)
Anil Kumar Kanu Baniya

Anil Kumar Kanu Baniya

(Asst. Information Officer)