सूचनाको हक


Document Archieve
Sn Title Size Type View Download
1 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 1 वर्ष पहिले
23 May 2019 - 08:21:49
application/pdf View Download
2 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 1 वर्ष पहिले
23 May 2019 - 08:21:49
application/pdf View Download

You can register your complaints through the following means