नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला (माटो,वीउ र बाली संरक्षण )

हरिहरभवन, ललितपुर

वरिष्ठ माटो विज्ञ

श्री किरणहरि मास्के

ठेगाना :-काठमाण्डौं-२६, काठमाण्डौं
इमेल:-kiransagun@hotmail.com